A BALATONALMÁDI ÖREGHEGYI KIKÖTŐ TELEPRENDJE VITORLÁS KIKÖTŐ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1. A telep használatával kapcsolatos szabályok
A kikötő vízi területére érvényes előírásokat és szabályokat a Kikötőrend tartalmazza. Az egyéb területek használatának módját és szabályait a jelen Teleprend foglalja magába. A területhasználattal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos díjszabásokat valamint a teleprendet az Igazgatóság állapítja meg, és teszi közé. Jelen Teleprendet is az Zrt. Igazgatósága állapítja meg. A telep használói a Teleprenddel kapcsolatos írásos észrevételeiket a Felügyelő Bizottság elnökéhez nyújthatják be.

A telepre való belépésre és telep létesítményeinek a Teleprend által meghatározott módon történő használatára jogosultak :
- A Zrt-vel bérlői viszonyban álló személyek,
- A bérlők családtagjai vagy vendégei a hajólevél szerinti létszámig,
- Az Igazgatóság részéről hivatalos jelleggel meghívottak,
- Azok akik a belépőjegyet megváltják,
- Azok akiknek erre az Igazgatóság vagy a Cégvezető engedélyt ad (pl. eseti munkavégzés, felmérés, stb. céljából).
- Túrázó TVSK tagok

2. A parti tárolás rendje
A hajók a telepen csak a Hajótulajdonos és az Zrt. között létrejött Tárolási Szerződésben, ill. a TVSK Balatonalmádi és a Zrt. közötti Megállapodásban foglaltak szerint, a Cégvezető rendelkezéseinek megfelelően helyezhetők el (ki és be daruzás).

3. A kikötői tartózkodás rendje

A hajók kikötői elhelyezkedésének rendjét az Igazgatóság készíti el, az igények és lehetőségek felmérése alapján. A hely elosztással kapcsolatos kérdésekkel írásban az Igazgatósághoz kell fordulni.

4. A hajókiemelés és vízre tétel rendje.

A hajók kiemelésére, vízre tételére és szárazföldi mozgatására az Zrt. traktort, önjáró emelőgépet és elektromos emelőgépet üzemeltet. Ezen gépeket csak a Zrt-vel munkaviszonyban álló, az előírt szakvizsgával rendelkező dolgozók kezelhetik. Az emelőgép hatósugarában az oda beosztottakon kívül másnak tartózkodni tilos.
A hajó mozgatásánál a tulajdonosnak vagy megbízottjának és a kikötői szakképzett személyzetnek jelen kell lenni és az emelőgép kezelőjének utasításai szerint segédkeznie kell.
A hajók mozgatása a jelentkezés sorrendjében történhet. Az igényt a kért időpont előtt két héttel lehetőleg írásban kell bejelenteni (az erre rendszeresített daruzási naplóba bejegyezni).
A hajó szárazföldi mozgatásához saját tulajdonú,. megfelelő műszaki állapotú kerekes szállítóeszköz szükséges, amelyen a hajó célirányosan mozgatható és tárolható.
A hajózási időszak április 1-el kezdődik és adott év november 15-ik napjáig tart.
A bérlő köteles minden év május 31-ig a hajó vízre rakását (bedaruzását), ill. legkésőbb minden év november 15-ig a vízből kiemelést (kidaruzást) kérni és elvégeztetni Ennek elmulasztása esetén köteles a hajó áthelyezésével kapcsolatos többletköltségeket viselni. Esetenként (20.000 Ft).

5. A kishajók tárolásának és használatának rendje.
A telep területén kishajót a telepvezető engedélyével lehet tárolni. A tárolás feltétele a tárolási díj befizetése.
A tárolás helyét a telepvezető jelöli ki.
A kishajó tulajdonosa köteles gondoskodni a tárolási biztonságról.
A karbantartási szabályok megegyeznek az általános karbantartási szabályokkal.

A kishajó vízre tételéről és kiemeléséről a tulajdonosnak kell gondoskodni. A sólyát és csörlőt csak a tulajdonos jelenlétében és felelősségére lehet használni.
A fenti két berendezést csak 18 éven felüli személy használhatja. Szükség esetén a kikötői személyzet segítségét kell kérni.
Az algásodás miatt a sólya könnyen csúszóssá válhat, ezért a lejtős, csúszós felületre rálépni különösen veszélyes!
A sólya előtti terület a vízre tétel és kiemelés célját szolgálja, ott hajót tárolni tilos.

A sólya körüli parti területet még ki- és berakodás céljából sem lehet igénybe venni. A sólya megközelítésének útvonalát szabadon kell hagyni.

Tekintettel a balesetveszélyre a kishajókkal kapcsolatos bármely műveletet fokozott gondossággal kell elvégezni. A biztonsági szabályok megszegéséért a hajó tulajdonosát teljes felelősség terheli.
A legkisebb rendellenességről azonnal értesíteni kell a telepvezetőt.

6. A hajók és tartozékaik javításának és karbantartásának rendje.

A hajók tulajdonosai, bejelentett hajózó társaik, vagy megbízottjaik - a telepen való tartózkodásuk jogcímétől függetlenül - karbantartási és kisebb javítási munkákat elvégezhetnek hajójukon. A javítási munkák azonban nem járhatnak mások zavarásával, a telep szennyezésével. A javítási karbantartási tevékenység befejezése után a hajó tulajdonosa köteles gondoskodni a munka során igénybevett terület megtisztításáról (Festékek, vegyszerek, veszélyes hulladékok eltávolítása).

7. A gépkocsik tárolásának rendje.
Az Zrt. telepén csak az Zrt. munkagépei és a telepen jogosan tartózkodók személygépkocsija parkolhatnak. Személygépkocsik a vízparttól számított 15 méteres sávon belül nem parkolhatnak. A partfal mellett megállni csak a ki- és berakodás idejére szabad.
Parkolni csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad.
A parkolóhelyekkel kapcsolatban, a telepen folyó munkákkal összefüggésben a Cégvezető utasításait be kell tartani.

8. A kikötő előtti vízterület használatának rendje.
A kikötő előtti vízterület használatának rendjével kapcsolatosan a KPM Hajózási Szabályzatának az előírásai a kötelezőek, amelyeket a kikötőrend tartalmaz..

9. A kikötőmedence használatának rendje.

A kikötőmedence használatának általános szabályai:
- a kikötőhelyre történő beállás, ill. a kikötő medencéből történő kihajózás során a vitorlás kishajók és nagyobb hajóegységek számára a motorhasználat kötelező, (maximális sebesség 3 km/óra)
- a hajót a parton, ill. mólószáron elhelyezett bikákhoz és a kikötőhelyhez tartozó oszlopokhoz biztonságosan ki kell kötni. Horgony használata tilos (kivéve veszélyhelyzet).
- a hajót kikötés után el kell látni megfelelő számú és méretű- ütközőzsákkal (pufferrel),
- Úszni nem tudó személyek (pl. kisgyermekek) a hajókon, ill. a mólón csak felügyelet mellett és mentőmellényben tartózkodhatnak, saját felelősségre.
- szigorúan tilos a kikötőmedence vizét bármilyen módon szennyezni (vegyszeres hajómosás, mosogatás, WC használat, olaj, benzin stb.)
- kikötőmedence területén és a kikötő bejáratánál horgászni tilos. Horgászás csak a mólóról a nyílt víz felé engedélyezhető, a hajózási útvonalon kívül.
- a hajók mozgókötélzetét éjszakára, ill. a hajó elhagyásakor megfelelően rögzíteni, biztosítani kell, hogy a zörgő kötélzet másokat ne zavarjon,

10. Általános telephasználati szabályok.
-    A telepen a Kresz szabályait be kell tartani
-    a telepen gépkocsit mosni és autószerelési munkákat végezni tilos, (hibaelhárítás esetét kivéve),
-    22 órától 7 óráig mindenféle csendzavarás (zajos munkavégzés, rádiózás-magnózás, éneklés, stb.) tilos,
-    tűzgyújtás csak a Cégvezető által adott eseti engedély alapján, a megjelölt helyen és időben megengedett,
-    az ivóvíz, a WC, a hideg és melegvíz használata díjmentes, de a takarékos vízhasználatra törekedni kell.
-    az Zrt. tulajdonát képező hűtőszekrényeket csak a Cégvezető utasításainak megfelelően lehet használni, Élelmiszereket csak felcímkézett módon (név, dátum) lehet a hűtőszekrényben elhelyezni.
-    a telep területén mindenki számára hozzáférhetően elsősegély csomagot kell tartani (felelős a Cégvezető),
-    baleset vagy tűz esetén a Cégvezetőt, vagy mindenkori helyettesét (az Igazgatóság helyszínen
tartózkodó tagját) haladéktalanul értesíteni kell, hogy az előírásos intézkedéseket megtegye.

11. A Cégvezető ellenőrzési jogai

-    a Cégvezetőnek jogában áll a hajók kikötését ellenőrizni, ill. ellenőriztetni, a biztonságos kikötés módját előírni és betartatni, valamint veszélyhelyzet esetén a szükséges intézkedéseket megtenni. A Cégvezető eljárásával kapcsolatos panaszokkal esetében az Igazgatósághoz ill. a Felügyelő Bizottsághoz kell fordulni,
-    a kikötőben tartózkodó hajók hajólevelének másolatát a Cégvezetőnek be kell adni.

12. A kutyatartás szabályai
-    kutyát a kikötőmedencében fürdetni tilos,
-    a kikötő és a telep területén a kutyát szabadon engedni tilos A telep területére behozott kutyát csak pórázon vezetve, vagy megkötve, szükség esetén szájkosárral lehet tartani.
-    A kutya által okozott minden sérülés és kár esetén a tulajdonos polgárjogi felelősséggel tartozik.
-    ha a kutya, dolgát végezve a területet szennyezi, a kutya gazdája köteles azt a kutya után azonnal eltakarítani

13. Az elektromos áram használatának szabályai.
Az elektromos áram használata balesetveszélyes, különös tekintettel a víz közellétére, ezért a telep területén az elektromos áramot mindenki a saját felelősségére használhatja. Tekintve, hogy az elektromos áram használata során elsősorban kis fogyasztású eszközök nem állandó működtetéséről van szó (akkutöltő, kisgépek, stb.), ezért az Igazgatóság külön áramhasználati díjat nem állapít meg.
Klíma berendezés vagy más nagyfogyasztású berendezés csak mérőórán keresztül (a Zrt. biztosítja) csatlakoztatható, díjfizetés mellett.

-    az elektromos készülékek szakszerű használatáról, és biztonságos működtetéséről mindenki saját maga köteles gondoskodni,
-    a kikötőmedence területén kiépített elektromos hálózatról csak kis teljesítményigényű (max 500W-os) készülékek üzemeltethetők.
-    az elektromos hálózathoz csak ép állapotú, kellő szigetelésű kábellel szabad csatlakozni.
-    a hajó hosszabb idejű elhagyása esetén az elektromos hálózatra történő csatlakozást meg kell szüntetni, a hajót feszültség mentesíteni kell. Ennek elmaradásából eredő esetleges károkért az Zrt. felelősséget nem vállal.
-    Ha a hajó elhagyja a helyét a csatlakozó vezetéket feszültség mentesíteni kell. A feszültségmentesítés elmulasztása esetén a telep vezetője jogosult a csatlakozást megszüntetni.
-    az elektromos áram használatából eredő károkért, vagy balesetekért az Zrt. felelősséget nem vállal.

14. A szállás használatának szabályai.
A szállás szobáinak használati díját, az Igazgatóság évente határozza meg. Az így megállapított díj az alábbiakat foglalja magába :
-    a szoba díját,
-    a személybelépőt,
-     egy gépkocsi tárolását,
-    a konyha használatát.

15. A konyha használatának szabályai:
-    a konyha felszerelését minden használó kőteles megóvni és tisztán tartani,
-    a konyhát tisztán és rendben kell használat után átadni.
-    Az étkezés során használt eszközöket és bútorokat minden használó köteles megóvni, és tisztán tartani.

16. Lakókocsik elhelyezésének szabályai.

A lakókocsik elhelyezésének díját az Igazgatóság határozza meg és teszi közzé. Az erre vonatkozó szerződést a Cégvezetővel kell megkötni.
A lakókocsi helyét a Cégvezető jelöli ki,

17. Sátorozás tilalma.
A telep területén sátrat felállítani tilos.

18. A tároló épület és a műhelyek használatával kapcsolatos szabályok
Jelen szabályzat a Teleprend mellékleteként lép életbe, egységes szerkezetbe foglalva, a kifüggesztéssel lép életbe.
A tároló épület használata 2015-ben , az épület használatbavételi engedélyének kiadásával veszi kezdetét.

A tároló épület fő részei funkció szerint :
- Tároló szekrények,
- Kerékpár tároló,
- Személyzeti műhely,
- Hajósok műhelye,
- Vitorla szárító.

A korábban a konténerben tárolt, szekrények megszűnnek, szerepüket az új épületben lévő beépített tároló szekrények veszik át. Azok a TVSK tagok, akik erre a célra támogatást fizettek be a telepnek, ezzel jogot szereznek a szekrény használatára.
Egyszeri befizetéssel szerezhet jogot szekrény használatára a többi bérlő is.
A teleptagi, ill. bérlői jogosultság fennállásáig tart a szekrény használati joga.
Az épület tároló szekrény kapacitása a földszinten 80 darab, az emeleten …. darab.

Megszűnik a kerékpár tároló, helyette akasztók vehetők igénybe az új tároló épületben. A kerékpárokat a Cégvezető utasításai szerint kell elhelyezni, a többi kerékpár megrongálása nélkül.

Vitorla szárító
A vitorla szárító csak a száradás idejére vehető igénybe. Gondoskodni kell a megszáradt vitorla mielőbbi eltávolításáról.

Az Igazgatóság megtiltja a parton álló klubház emeleti részén vitorlák és ponyvák tárolását május 31. és október 1. között.
Vitorlát a továbbiakban feltekerve a parton lévő, zárható vitorla tároló csövekben, összehajtva a tárolóépület szekrényeiben lehet tárolni. A megadott határidőn túl az épületben hagyott vitorlákkal a 2. pont szerint járunk el.
A hajó takaró ponyvákat, használaton kívül vagy a saját hajón, vagy a a tárolóépület szekrényeiben lehet tárolni.

19. A telep rendjének fenntartása
Az új tárolási lehetőségekre tekintettel a Zrt. Igazgatósága felhívja a figyelmet a telep rendjének fenntartására. Ennek érdekében megbízta a személyzetet azzal, hogy bármilyen széthagyott tárgyat, eszközt „begyűjtsenek” és egy megadott helyen tároljanak. Az összegyűjtött tárgyakról rendszeresen fényképfelvétel készül. Ha tárgyakért senki sem jelentkezik a Zrt. Igazgatósága évente áttekinti a készletet és gondoskodik a szükséges teendőkről.

20. A szekrények használatának rendje
A Cégvezető útmutatásainak megfelelően vehető használatba a szekrény.

A szekrények berendezésének módja
A szekrényben tárolt anyagokat, eszközöket úgy kell elrendezni, hogy kívülről, szemrevételezéssel eldönthető legyen, hogy a tárgyak között nincs gyúlékony, vagy környezetszennyező anyag. Ilyeneket a szekrényből el fogjuk távolítani. Erre az ad lehetőséget, hogy a szekrények zárjai mesterkulcsos rendszerűek, azaz a Cégvezető minden szekrényt fel tud nyitni.

21. Csöves vitorla tárolási rend
Vitorla tároló csövet csak a TVSK-nak egyszeri támogatást befizető tagok és bérlők használhatják a bérleti jogviszony fennálltáig.. A csövek lezárhatóak, de a zárás eszközéről (lakat, stb.) a cső használójának kell gondoskodnia.
A csőben csak vitorlát, esetleg rudazatot lehet tárolni. Tűzveszélyes, környezetszennyező anyagok tárolása tilos. A tárolt anyagok állapotáért a tároló használója felel, ezért az Igazgatóság nem vállal felelősséget.

22. Műhely használat
A személyzeti műhelyben kizárólag a kikötővel munkaviszonyban álló dolgozók végezhetnek munkát. (Javítás, karbantartás, felújítás, stb.)
A hajósok műhelyében a Cégvezetőtől elkért, (és később neki visszaadott) kulccsal lehet belépni, kizárólag a szerződött tagoknak. .Aki a kulcsot elkérte felel a műhely állapotáért és a saját biztonságáért. A műhelyt tisztán és rendezett állapotban (áramtalanítva) kell átadni.

23. A telep használatával kapcsolatos szabályok
Jelen szabályzat a Teleprend részének tekinthető. A területhasználattal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos díjszabásokat valamint a Vitorla és ponyva tárolási rendet az Igazgatóság állapítja meg, és teszi közé. A telep használói ezen előírással kapcsolatos észrevételeiket a Felügyelő Bizottság elnökéhez nyújthatják be írásban.

Jelen szabályzat kiadására az adott okot, hogy 2015-re elkészült a Zrt. új tároló épülete, amely számos vonatkozásban más tárolási eljárásokat és lehetőségeket biztosít.

Ezek összefoglalva :
- A konténerben tárolt, személyi tulajdonú szekrények megszűnnek, helyettük az új épületben lehet beépített tároló szekrényt vásárolni. Ezzel a vásárlással a szekrény használati jogát és nem tulajdonjogát lehet megvásárolni.
- Megszűnik a kerékpár tároló, helyette akasztók vehetők igénybe az új tároló épületben.
- Az Igazgatóság megtiltja a parton álló klubház emeleti részén vitorlák tárolását. Vitorlát a továbbiakban feltekerve a parton álló, zárható vitorla tároló csövekben, összehajtva a tárolóépület szekrényeiben lehet tárolni.
- Ugyanígy a hajó takaró ponyvákat, használaton kívül vagy a saját hajón, vagy a a tárolóépület szekrényeiben lehet tárolni.

24. A szekrények használatának rendje
A szekrényeknek egyszeri, vagy évenkénti használati díja van. A díj megfizetését követően a Hajótulajdonos és az Zrt. között létrejött Megállapodásban foglaltak szerint, a Cégvezető útmutatásainak megfelelően vehető igénybe a szekrény.

25. A szekrények berendezésének módja
A szekrényben tárolt anyagokat, eszközöket úgy kell elrendezni, hogy kívülről, szemrevételezéssel eldönthető legyen, hogy a tárgyak között nincs gyúlékony, vagy környezetszennyező anyag. Ilyeneket a szekrényből el fogjuk távolítani. Erre az ad lehetőséget, hogy a szekrények zárjai mesterkulcsos rendszerűek, azaz a Cégvezető minden szekrényt fel tud nyitni.

26. Csöves vitorla tárolási rend
Vitorla tároló csövet csak az használhat, aki a cső előírt díját megfizette. A díjjal a használat jogát és nem a cső tulajdonjogát lehet megfizetni. A csövek lezárhatóak, de a zárás eszközéről (lakat, stb.) a cső használójának kell gondoskodnia.
A csőben csak vitorlát, esetleg rudazatot lehet tárolni. Éghető, környezetszennyező anyagok tárolása nem megengedett.

27. A telep rendjének fenntartása

Az új tárolási lehetőségekre tekintettel a Zrt. Igazgatósága felhívja a figyelmet a telep rendjének fenntartására. Ennek érdekében megbízták a személyzetet azzal, hogy bármilyen széthagyott tárgyat, eszközt „begyűjtsenek” és egy megadott helyen tároljanak. Az összegyűjtött tárgyakról rendszeresen fényképfelvétel készül. Ha tárgyakért senki sem jelentkezik a Zrt. gondoskodik az értékesítésről, vagy megsemmísitésről.